இரண்டு மடங்கு வளர்ச்சியை பதிவு செய்த சொனாலிகா ITL

இரண்டு மடங்கு வளர்ச்சியை பதிவு செய்த சொனாலிகா ITL
/image.axd?picture=2018%2f2%2fSonalika+ITL+registers+two+fold+increase+in+Volume.jpg

'Mudit gupta, President, Commercial & Strategic Alliances, Sonalika ITL and D Rajaram, state head'

Sonalika ITL registers two fold increase in Volume