புதுச்சேரி மழைநீர் வெள்ளம் புகுந்த பகுதிகளில் முதல்வர் நாராயணசாமி நேரில் ஆய்வு செய்தார்

புதுச்சேரி மழைநீர் வெள்ளம் புகுந்த பகுதிகளில் முதல்வர் நாராயணசாமி நேரில் ஆய்வு செய்தார்
புதுச்சேரி மழைநீர் வெள்ளம் புகுந்த பகுதிகளில் முதல்வர் நாராயணசாமி நேரில் ஆய்வு செய்தார்
புதுச்சேரி மழைநீர் வெள்ளம் புகுந்த பகுதிகளில் முதல்வர் நாராயணசாமி நேரில் ஆய்வு செய்தார்

புதுச்சேரி: மழைநீர் வெள்ளம் புகுந்த பகுதிகளில் முதல்வர் நாராயணசாமி நேரில் ஆய்வு செய்தார். 
#Narayanasami #puducherry  #CMPuducherry