பிற மாவட்டங்களுக்கு பயணிக்க இ-பதிவு மட்டும் போதும் என்று அரசு அறிவித்தது

பிற மாவட்டங்களுக்கு பயணிக்க இ-பதிவு மட்டும் போதும் என்று அரசு அறிவித்தது
பிற மாவட்டங்களுக்கு பயணிக்க இ-பதிவு மட்டும் போதும் என்று அரசு அறிவித்தது
பிற மாவட்டங்களுக்கு பயணிக்க இ-பதிவு மட்டும் போதும் என்று அரசு அறிவித்தது

பிற மாவட்டங்களுக்கு பயணிக்க இ-பதிவு மட்டும் போதும் என்று அரசு அறிவித்தது;

அனுமதிக்கு காத்திராமல் பதிவு செய்துவிட்டு பயணிக்கலாம்;

ஆனால், இபாஸ் கட்டாயம் என்று செய்தி போகிறது; இது போன்ற நிகழ்வுகளை தவிர்க்க வேண்டும்.

 - முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு..!