செஸ் பிரதமர் நிகழ்ச்சிக்கு தன்னை வீட்டிலிருந்து பாதுகாப்பாக அழைத்துச்சென்ற போலீஸாரை வீட்டுக்கு அழைத்து ரஜினிகாந்த் பாராட்டு.

செஸ் பிரதமர் நிகழ்ச்சிக்கு தன்னை வீட்டிலிருந்து பாதுகாப்பாக அழைத்துச்சென்ற போலீஸாரை வீட்டுக்கு அழைத்து ரஜினிகாந்த் பாராட்டு.
செஸ் பிரதமர் நிகழ்ச்சிக்கு தன்னை வீட்டிலிருந்து பாதுகாப்பாக அழைத்துச்சென்ற போலீஸாரை வீட்டுக்கு அழைத்து ரஜினிகாந்த் பாராட்டு.
செஸ் பிரதமர் நிகழ்ச்சிக்கு தன்னை வீட்டிலிருந்து பாதுகாப்பாக அழைத்துச்சென்ற போலீஸாரை வீட்டுக்கு அழைத்து ரஜினிகாந்த் பாராட்டு.
செஸ் பிரதமர் நிகழ்ச்சிக்கு தன்னை வீட்டிலிருந்து பாதுகாப்பாக அழைத்துச்சென்ற போலீஸாரை வீட்டுக்கு அழைத்து ரஜினிகாந்த் பாராட்டு.

செஸ் பிரதமர் நிகழ்ச்சிக்கு தன்னை வீட்டிலிருந்து பாதுகாப்பாக அழைத்துச்சென்ற போலீஸாரை வீட்டுக்கு அழைத்து ரஜினிகாந்த் பாராட்டு.