குழந்தைத் தொழிலாளர் இல்லா மாநிலம் என்ற நிலையை கொண்டு வருவதில் தமிழ்நாடு அரசு உறுதியாக உள்ளது - முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்

குழந்தைத் தொழிலாளர் இல்லா மாநிலம் என்ற நிலையை கொண்டு வருவதில் தமிழ்நாடு அரசு உறுதியாக உள்ளது - முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்
குழந்தைத் தொழிலாளர் இல்லா மாநிலம் என்ற நிலையை கொண்டு வருவதில் தமிழ்நாடு அரசு உறுதியாக உள்ளது - முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்

குழந்தைத் தொழிலாளர் இல்லா மாநிலம் என்ற நிலையை கொண்டு வருவதில் தமிழ்நாடு அரசு உறுதியாக உள்ளது - முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்

நாளைய நவீன உலகை உருவாக்கும் சிறந்த சிற்பிகள் நம் குழந்தைச் செல்வங்கள்.

குழந்தைத் தொழிலாளர் என்ற கொடுமையான வன்முறையிலிருந்து விடுவித்து கல்வியை உறுதி செய்வோம் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.