தமிழகத்தில் 5 மாவட்ட ஆட்சியர்களை  மாற்றம் செய்து தமிழக அரசு உத்தரவு.

தமிழகத்தில் 5 மாவட்ட ஆட்சியர்களை  மாற்றம் செய்து தமிழக அரசு உத்தரவு.
தமிழகத்தில் 5 மாவட்ட ஆட்சியர்களை  மாற்றம் செய்து தமிழக அரசு உத்தரவு.

ஆட்சியர்கள் மாற்றம்:

தமிழகத்தில் 5 மாவட்ட ஆட்சியர்களை  மாற்றம் செய்து தமிழக அரசு உத்தரவு.

சேலம், தர்மபுரி, கடலூர், திருச்சி, மதுரை ஆட்சியர்கள் மாற்றம்.