கொரோனா நிவாரண நிதி சன் குழுமத் தலைவர் திரு. கலாநிதி மாறன் ரூ.10 கோடி வழங்கினார்.

கொரோனா நிவாரண நிதி சன் குழுமத் தலைவர் திரு. கலாநிதி மாறன் ரூ.10 கோடி வழங்கினார்.
கொரோனா நிவாரண நிதி சன் குழுமத் தலைவர் திரு. கலாநிதி மாறன் ரூ.10 கோடி வழங்கினார்.
கொரோனா நிவாரண நிதி சன் குழுமத் தலைவர் திரு. கலாநிதி மாறன் ரூ.10 கோடி வழங்கினார்.

கொரோனா நிவாரண நிதி சன் குழுமத் தலைவர் திரு. கலாநிதி மாறன் ரூ.10 கோடியை முதல்வர் மு. கஸ்டலினிடம் வழங்கினார்.