காவிரி நதிநீர் பிரச்சனையில் தமிழக அரசுக்கு கோமக துணை நிற்கும்

காவிரி நதிநீர் பிரச்சனையில் தமிழக அரசுக்கு கோமக துணை நிற்கும்
காவிரி நதிநீர் பிரச்சனையில் தமிழக அரசுக்கு கோமக துணை நிற்கும்

காவிரி நதிநீர் பிரச்சனையில் தமிழக அரசுக்கு கோமக துணை நிற்கும்

கோகுல மக்கள் கட்சி நிறுவனர் தலைவர் திரு.எம்வி.சேகர் அவர்கள் அறிக்கை