உதகையில் நீடிக்கும் உறைப்பனி பொழிவு - சமவெளி பகுதியில் ஜீரோ டிகிரி வெப்பநிலை பதிவு

உதகையில் நீடிக்கும் உறைப்பனி பொழிவு - சமவெளி பகுதியில் ஜீரோ டிகிரி வெப்பநிலை பதிவு
உதகையில் நீடிக்கும் உறைப்பனி பொழிவு - சமவெளி பகுதியில் ஜீரோ டிகிரி வெப்பநிலை பதிவு

உதகையில் நீடிக்கும் உறைப்பனி பொழிவு - சமவெளி பகுதியில் ஜீரோ டிகிரி வெப்பநிலை பதிவு

 

மரங்கள், புல் வெளிகள் மேல் வெள்ளை கம்பளம் போர்த்தியது போல் காட்சி அளிக்கும் பனி

 

உதகை நகர், தலைகுந்தா, காந்தள், அவலாஞ்சி, அப்பர்பவானி, உள்ளிட்ட பகுதியில் நிலவும் உறைபனி

 

உறைபனியை ஆர்வமுடன் கண்டு ரசிக்கும் சுற்றுலா பயணிகள் புகைப்படம் எடுத்து மகிழ்கின்றனர்