மக்கள் நீதி மய்யம் நடத்தும் ‘உள்ளாட்சியில் தன்னாட்சி’ தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தின சிறப்பு நிகழ்வு.

மக்கள் நீதி மய்யம் நடத்தும் ‘உள்ளாட்சியில் தன்னாட்சி’ தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தின சிறப்பு நிகழ்வு.
மக்கள் நீதி மய்யம் நடத்தும் ‘உள்ளாட்சியில் தன்னாட்சி’ தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தின சிறப்பு நிகழ்வு.

மக்கள் நீதி மய்யம் நடத்தும் ‘உள்ளாட்சியில் தன்னாட்சி’ தேசிய பஞ்சாயத்து ராஜ் தின சிறப்பு நிகழ்வு. மக்களதிகாரம் நிலைபெறச் செய்ய மக்கள் சேவகர்களுடன் ஓர் இணைய உரையாடல். நேரலையில் சந்திப்போம்.