உக்ரைன் - ரஷ்யா போரால் நேற்று விலை உயர்ந்த நிலையில்,  தங்கத்தின் விலை இன்று சரிவு

உக்ரைன் - ரஷ்யா போரால் நேற்று விலை உயர்ந்த நிலையில்,  தங்கத்தின் விலை இன்று சரிவு
உக்ரைன் - ரஷ்யா போரால் நேற்று விலை உயர்ந்த நிலையில்,  தங்கத்தின் விலை இன்று சரிவு

உக்ரைன் - ரஷ்யா போரால் நேற்று விலை உயர்ந்த நிலையில்,  தங்கத்தின் விலை இன்று சரிவு