திண்டுக்கல் RVS கல்லூரி முன்பு அதிகமாக கல்வி கட்டணம் கட்ட சொல்வதாகக் கூறி கல்லூரி முன்பு மாணவர்கள் போராட்டம்

திண்டுக்கல் RVS கல்லூரி முன்பு அதிகமாக கல்வி கட்டணம் கட்ட சொல்வதாகக் கூறி கல்லூரி முன்பு மாணவர்கள் போராட்டம்
திண்டுக்கல் RVS கல்லூரி முன்பு அதிகமாக கல்வி கட்டணம் கட்ட சொல்வதாகக் கூறி கல்லூரி முன்பு மாணவர்கள் போராட்டம்

திண்டுக்கல் RVS கல்லூரி முன்பு அதிகமாக கல்வி கட்டணம் கட்ட சொல்வதாகக் கூறி கல்லூரி முன்பு மாணவர்கள் போராட்டம்