முதலமைச்சர் நிவாரண நிதி 50 லட்சத்தை ரஜினிகாந்த் வழங்கினார்.

முதலமைச்சர் நிவாரண நிதி 50 லட்சத்தை ரஜினிகாந்த் வழங்கினார்.
முதலமைச்சர் நிவாரண நிதி 50 லட்சத்தை ரஜினிகாந்த் வழங்கினார்.

கொரொன தடுப்பு பணிகளுக்கு முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு ரூபாய் 50 லட்சத்தை ரஜினிகாந்த் வழங்கினார்.