புலவர் புலமை பித்தன் இயற்கை எய்தினார்

புலவர் புலமை பித்தன் இயற்கை எய்தினார்
புலவர் புலமை பித்தன் இயற்கை எய்தினார்

புலவர் புலமை பித்தன் இயற்கை எய்தினார்