கவிஞர் முத்துலிங்கம், இயக்குனர் நாஞ்சில் பி.சி.அன்பழகன் ஆகியோர், மறைந்த கவிஞர் புலமைப்பித்தன் அவர்களுக்கு நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினர்!

கவிஞர் முத்துலிங்கம், இயக்குனர் நாஞ்சில் பி.சி.அன்பழகன் ஆகியோர், மறைந்த கவிஞர் புலமைப்பித்தன் அவர்களுக்கு நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினர்!
கவிஞர் முத்துலிங்கம், இயக்குனர் நாஞ்சில் பி.சி.அன்பழகன் ஆகியோர், மறைந்த கவிஞர் புலமைப்பித்தன் அவர்களுக்கு நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினர்!

கவிஞர் முத்துலிங்கம், இயக்குனர் நாஞ்சில் பி.சி.அன்பழகன் ஆகியோர், மறைந்த கவிஞர் புலமைப்பித்தன் அவர்களுக்கு நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினர்!