"கல்லூரிப் படிப்பிற்கு நுழைவுத்தேர்வு என்பதை ஏற்க முடியாது"

"கல்லூரிப் படிப்பிற்கு நுழைவுத்தேர்வு என்பதை ஏற்க முடியாது"
"கல்லூரிப் படிப்பிற்கு நுழைவுத்தேர்வு என்பதை ஏற்க முடியாது"

"கல்லூரிப் படிப்பிற்கு நுழைவுத்தேர்வு என்பதை ஏற்க முடியாது"

* மத்திய அரசுக்கு அறிக்கை அனுப்பியது உயர்கல்வித்துறை

* புதிய கல்வி கொள்கை விவகாரத்தில் தமிழக அரசு அதிரடி