நீலாங்கரையில் உள்ள வாக்கு சாவடியில் நடிகர் விஜய் தனது வாக்கை பதிவு செய்தார்.

நீலாங்கரையில் உள்ள வாக்கு சாவடியில் நடிகர் விஜய் தனது வாக்கை பதிவு செய்தார்.
நீலாங்கரையில் உள்ள வாக்கு சாவடியில் நடிகர் விஜய் தனது வாக்கை பதிவு செய்தார்.

நீலாங்கரையில் உள்ள வாக்கு சாவடியில் நடிகர் விஜய் தனது வாக்கை பதிவு செய்தார்.