"கண்ணே கலைமானே" திரைப்பத்தை வெற்றிபெற செய்த மக்களுக்கு நன்றி

"கண்ணே கலைமானே" திரைப்பத்தை வெற்றிபெற செய்த மக்களுக்கு நன்றி
"கண்ணே கலைமானே" திரைப்பத்தை வெற்றிபெற செய்த மக்களுக்கு நன்றி
"கண்ணே கலைமானே" திரைப்பத்தை வெற்றிபெற செய்த மக்களுக்கு நன்றி
"கண்ணே கலைமானே" திரைப்பத்தை வெற்றிபெற செய்த மக்களுக்கு நன்றி
"கண்ணே கலைமானே" திரைப்பத்தை வெற்றிபெற செய்த மக்களுக்கு நன்றி
"கண்ணே கலைமானே" திரைப்பத்தை வெற்றிபெற செய்த மக்களுக்கு நன்றி
"கண்ணே கலைமானே" திரைப்பத்தை வெற்றிபெற செய்த மக்களுக்கு நன்றி
"கண்ணே கலைமானே" திரைப்பத்தை வெற்றிபெற செய்த மக்களுக்கு நன்றி
"கண்ணே கலைமானே" திரைப்பத்தை வெற்றிபெற செய்த மக்களுக்கு நன்றி
"கண்ணே கலைமானே" திரைப்பத்தை வெற்றிபெற செய்த மக்களுக்கு நன்றி

"கண்ணே கலைமானே" திரைப்பத்தை வெற்றிபெற செய்த உலகத்தமிழ் மக்களுக்கு நன்றி - ரெட்ஜெயன்ட் மூவீஸ் மற்றும் திரைப்படக்குழுவினர்.