எஸ்வி சேகர் தன் மனைவி தாயுடன் கோவிட் தடுப்பு ஊசி போட்டுக்கொண்டார்.

எஸ்வி சேகர் தன் மனைவி தாயுடன் கோவிட் தடுப்பு ஊசி போட்டுக்கொண்டார்.
எஸ்வி சேகர் தன் மனைவி தாயுடன் கோவிட் தடுப்பு ஊசி போட்டுக்கொண்டார்.
எஸ்வி சேகர் தன் மனைவி தாயுடன் கோவிட் தடுப்பு ஊசி போட்டுக்கொண்டார்.
எஸ்வி சேகர் தன் மனைவி தாயுடன் கோவிட் தடுப்பு ஊசி போட்டுக்கொண்டார்.
எஸ்வி சேகர் தன் மனைவி தாயுடன் கோவிட் தடுப்பு ஊசி போட்டுக்கொண்டார்.

எஸ்வி சேகர் தன் மனைவி தாயுடன் கோவிட் தடுப்பு ஊசி போட்டுக்கொண்டார்.