மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தலைவர் திரு. கமல் ஹாசன் அவர்கள் சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் பயணிகளுடன் இணைந்து துவங்கினார்.

மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தலைவர் திரு. கமல் ஹாசன் அவர்கள் சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் பயணிகளுடன் இணைந்து துவங்கினார்.
மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தலைவர் திரு. கமல் ஹாசன் அவர்கள் சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் பயணிகளுடன் இணைந்து துவங்கினார்.
மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தலைவர் திரு. கமல் ஹாசன் அவர்கள் சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் பயணிகளுடன் இணைந்து துவங்கினார்.
மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தலைவர் திரு. கமல் ஹாசன் அவர்கள் சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் பயணிகளுடன் இணைந்து துவங்கினார்.
மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தலைவர் திரு. கமல் ஹாசன் அவர்கள் சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் பயணிகளுடன் இணைந்து துவங்கினார்.

மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தேர்தல் பிரச்சாரத்தை தலைவர் திரு. கமல் ஹாசன் அவர்கள் சென்னை மெட்ரோ ரயிலில் பயணிகளுடன் இணைந்து துவங்கினார்.

#நம்மசின்னம்டார்ச்_லைட் 
#சீரமைப்போம்_தமிழகத்தை
#மக்கள்மனதில்மநீம
#தலைநிமிரட்டும்_தமிழகம்