திரு பிரபு அவரது மனைவி மற்றும் அவரது மகன் நடிகர் விக்ரம் பிரபு அவர்கள் தங்களது வாக்கை தி நகர் தக்கர் பாபா பள்ளியில் செலுத்தினார்கள்

திரு பிரபு அவரது மனைவி மற்றும் அவரது மகன் நடிகர் விக்ரம் பிரபு அவர்கள் தங்களது வாக்கை தி நகர் தக்கர் பாபா பள்ளியில் செலுத்தினார்கள்
திரு பிரபு அவரது மனைவி மற்றும் அவரது மகன் நடிகர் விக்ரம் பிரபு அவர்கள் தங்களது வாக்கை தி நகர் தக்கர் பாபா பள்ளியில் செலுத்தினார்கள்
திரு பிரபு அவரது மனைவி மற்றும் அவரது மகன் நடிகர் விக்ரம் பிரபு அவர்கள் தங்களது வாக்கை தி நகர் தக்கர் பாபா பள்ளியில் செலுத்தினார்கள்
திரு பிரபு அவரது மனைவி மற்றும் அவரது மகன் நடிகர் விக்ரம் பிரபு அவர்கள் தங்களது வாக்கை தி நகர் தக்கர் பாபா பள்ளியில் செலுத்தினார்கள்
திரு பிரபு அவரது மனைவி மற்றும் அவரது மகன் நடிகர் விக்ரம் பிரபு அவர்கள் தங்களது வாக்கை தி நகர் தக்கர் பாபா பள்ளியில் செலுத்தினார்கள்

திரு பிரபு அவரது மனைவி மற்றும் அவரது மகன் நடிகர் விக்ரம் பிரபு அவர்கள் தங்களது வாக்கை தி நகர் தக்கர் பாபா பள்ளியில் செலுத்தினார்கள்

#Prabhu 
#VikramPrabhu