“க்ரைம்டைரி”

“க்ரைம்டைரி”
“க்ரைம்டைரி”
“க்ரைம்டைரி”
“க்ரைம்டைரி”

க்ரைம்டைரி”
பதை பதைப்பூட்டும் சம்பவங்கள், படிப்பினையூட்டும் பின்னணிகள், அதிர்ச்சியூட்டக் கூடிய பழிவாங்கல்எனசிலிர்ப்பூட்டும்குற்றச் செய்திகளை தெரிவுசெய்துவிழிப்புணர்வுடன் ஒளிபரப்புகிறதுநியூஸ் 7 தமிழின் “க்ரைம்டைரி”.
தற்கொலை, குழந்தைகள்மற்றும் பெண்களுக்கெதிரானகுற்றங்கள்குறித்த செய்திகள்ஒளிபரப்பாகும்போது, அந்தக்குற்றங்களுக்குஎதிரான விழிப்புணர்வு வாசகங்களை ஒளிபரப்புவதுக்ரைம்டைரியின்சிறப்பம்சமாகும்.
பிற்பகல்1:00 மணிமற்றும்இரவு 8:30 மணிக்கு ஒளிபரப்பாகும்இந்நிகழ்ச்சியை , அங்கயற்கண்ணி தயாரித்துதொகுத்துவழங்குகிறார்.