உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை விவரங்கள்

உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை விவரங்கள்

உள்ளாட்சி தேர்தல் - மாவட்ட கவுன்சிலர்

    அதிமுக+             240
     திமுக+                261
      பிற                         2
    மொத்தம்             515

உள்ளாட்சி தேர்தல் - ஒன்றிய கவுன்சிலர்
    அதிமுக+           2103
     திமுக+              2295
      பிற                      539
   மொத்தம்            5090