சென்னை மாநகராட்சியின் தலைமை பொறியாளர் நந்தகுமார் மற்றும் புகழேந்தி வீட்டில் விஜிலென்ஸ் அதிகாரிகள் ரெய்டு நடத்தி வருகிறார்கள்

சென்னை மாநகராட்சியின் தலைமை பொறியாளர் நந்தகுமார் மற்றும் புகழேந்தி வீட்டில் விஜிலென்ஸ் அதிகாரிகள் ரெய்டு நடத்தி வருகிறார்கள்
சென்னை மாநகராட்சியின் தலைமை பொறியாளர் நந்தகுமார் மற்றும் புகழேந்தி வீட்டில் விஜிலென்ஸ் அதிகாரிகள் ரெய்டு நடத்தி வருகிறார்கள்

சென்னை மாநகராட்சியின் தலைமை பொறியாளர் நந்தகுமார் மற்றும் புகழேந்தி வீட்டில் விஜிலென்ஸ் அதிகாரிகள் ரெய்டு நடத்தி வருகிறார்கள்