நிவர் புயல் கரையை கடக்க இருப்பதால் தமிழகம் முழுவதும் இன்று அரசு பொது விடுமுறை

நிவர் புயல் கரையை கடக்க இருப்பதால் தமிழகம் முழுவதும் இன்று அரசு பொது விடுமுறை
நிவர் புயல் கரையை கடக்க இருப்பதால் தமிழகம் முழுவதும் இன்று அரசு பொது விடுமுறை

நிவர் புயல் கரையை கடக்க இருப்பதால் தமிழகம் முழுவதும் இன்று(நவ-25) அரசு பொது விடுமுறை
  
அத்தியாவசிய பணியில் இருப்பவர்கள் மட்டும் இன்று பணிபுரிவார்கள்

 - முதலமைச்சர் பழனிசாமி