ஆஸ்கர் 2022ன் சிறந்த துணை நடிகை விருது

ஆஸ்கர் 2022ன் சிறந்த துணை நடிகை விருது
ஆஸ்கர் 2022ன் சிறந்த துணை நடிகை விருது

ஆஸ்கர் 2022ன் சிறந்த துணை நடிகை விருது

வெஸ்ட் சைட் ஸ்டோரிஸ் படத்திற்காக அரியனா டி போஸ் வென்றார்