இனிய புத்தாண்டில் இணைந்து பயணிப்போம் - எதிர்ப்புகளை வென்று உரிமைகளை மீட்டெடுப்போம்" கோகுல மக்கள் கட்சியின் நிறுவனர் தலைவர் திரு. எம்.வி.சேகர் அவர்களின் ! 2024 புத்தாண்டு வாழ்த்து செய்தி!

இனிய புத்தாண்டில் இணைந்து பயணிப்போம் - எதிர்ப்புகளை வென்று உரிமைகளை மீட்டெடுப்போம்" கோகுல மக்கள் கட்சியின் நிறுவனர் தலைவர் திரு. எம்.வி.சேகர் அவர்களின் ! 2024 புத்தாண்டு வாழ்த்து செய்தி!
இனிய புத்தாண்டில் இணைந்து பயணிப்போம் - எதிர்ப்புகளை வென்று உரிமைகளை மீட்டெடுப்போம்" கோகுல மக்கள் கட்சியின் நிறுவனர் தலைவர் திரு. எம்.வி.சேகர் அவர்களின் ! 2024 புத்தாண்டு வாழ்த்து செய்தி!

இனிய புத்தாண்டில் இணைந்து பயணிப்போம் - எதிர்ப்புகளை வென்று உரிமைகளை மீட்டெடுப்போம்" கோகுல மக்கள் கட்சியின் நிறுவனர் தலைவர் திரு. எம்.வி.சேகர் அவர்களின் ! 2024 புத்தாண்டு வாழ்த்து செய்தி!