தெலுங்கனா கவர்னர் தமிழசை இன்று மீடியா நண்பர்களுக்கு அளித்த விருந்து மற்றும் புத்தக வெளியீடு நிகழ்ச்சியில் பத்திரிகையாளர் பரத் பேசினார்

தெலுங்கனா கவர்னர் தமிழசை இன்று மீடியா நண்பர்களுக்கு அளித்த விருந்து மற்றும் புத்தக வெளியீடு நிகழ்ச்சியில் பத்திரிகையாளர் பரத் பேசினார்
தெலுங்கனா கவர்னர் தமிழசை இன்று மீடியா நண்பர்களுக்கு அளித்த விருந்து மற்றும் புத்தக வெளியீடு நிகழ்ச்சியில் பத்திரிகையாளர் பரத் பேசினார்
தெலுங்கனா கவர்னர் தமிழசை இன்று மீடியா நண்பர்களுக்கு அளித்த விருந்து மற்றும் புத்தக வெளியீடு நிகழ்ச்சியில் பத்திரிகையாளர் பரத் பேசினார்

தெலுங்கனா கவர்னர் தமிழசை இன்று மீடியா நண்பர்களுக்கு அளித்த விருந்து மற்றும் புத்தக வெளியீடு நிகழ்ச்சியில் பத்திரிகையாளர் பரத் பேசினார்