"பிரசாத் ஸ்டூடியோவில் உரிமை கோரமாட்டேன் எனது பொருட்களை எடுத்துக்கொள்கிறேன்" - இளையராஜா

"பிரசாத் ஸ்டூடியோவில் உரிமை கோரமாட்டேன் எனது பொருட்களை எடுத்துக்கொள்கிறேன்" - இளையராஜா

 "பிரசாத் ஸ்டூடியோவில் உரிமை கோரமாட்டேன் எனது பொருட்களை எடுத்துக்கொள்கிறேன்" - இளையராஜா