செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் தண்ணீர் 20 அடியை எட்டியதால் பொதுப்பணித்துறை தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளது.

செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் தண்ணீர் 20 அடியை எட்டியதால் பொதுப்பணித்துறை தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளது.
செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் தண்ணீர் 20 அடியை எட்டியதால் பொதுப்பணித்துறை தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளது.

செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் தண்ணீர் 20 அடியை எட்டியதால் பொதுப்பணித்துறை தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளது.

சென்னைக்கு முக்கிய குடிநீர் ஆதாரமாக விளங்குவது செம்பரம்பாக்கம் ஏரி ஆகும்.

ஏரியில் தண்ணீர் 21 அடியை எட்டியதும் திறந்து விட பொதுப்பணித்துறை முடிவு.