உங்கள் சன் டிவியில் வெற்றிகரமாக ஒளிபரப்பாகிக் கொண்டிருக்கும் புதிய மெகா தொடர் மல்லி.

உங்கள் சன் டிவியில் வெற்றிகரமாக ஒளிபரப்பாகிக் கொண்டிருக்கும் புதிய மெகா தொடர் மல்லி.
உங்கள் சன் டிவியில் வெற்றிகரமாக ஒளிபரப்பாகிக் கொண்டிருக்கும் புதிய மெகா தொடர் மல்லி.
உங்கள் சன் டிவியில் வெற்றிகரமாக ஒளிபரப்பாகிக் கொண்டிருக்கும் புதிய மெகா தொடர் மல்லி.
உங்கள் சன் டிவியில் வெற்றிகரமாக ஒளிபரப்பாகிக் கொண்டிருக்கும் புதிய மெகா தொடர் மல்லி.
உங்கள் சன் டிவியில் வெற்றிகரமாக ஒளிபரப்பாகிக் கொண்டிருக்கும் புதிய மெகா தொடர் மல்லி.
உங்கள் சன் டிவியில் வெற்றிகரமாக ஒளிபரப்பாகிக் கொண்டிருக்கும் புதிய மெகா தொடர் மல்லி.

உங்கள்
சன்
டிவியில்
வெற்றிகரமாக
ஒளிபரப்பாகிக்
கொண்டிருக்கும் புதிய மெகா தொடர் மல்லி.

ஒரு குழந்த க்கும் ந்த க்கும் உள்ள பாசப்பபாராட்டத்தில் க ாநாயகி எப்படி ெந்துஇதைகிறாள் என்பப கத . மல்லி வபருமாள்புரம் கிராமத்தில்
பால்ொடி
டீச்சராக
பணிபுரிகிறாள்.
அந் ப்பள்ளியில்
நடக்கும்
அநீதிகதள ட்டிக்பகட்டு அ ன் மூலம் பிரச்சதைகளில் சிக்கிவசன்தைக்கு ெரும் சூழலுக்கு ள்ளப்படுகிறாள். வசன்தையில் ாயில்லாமல் ந்த யின் அரெதைப்பில் ெளரும் குழந்த வெண்பா. அெள் ந்த யிடம் ைக்கு அம்மா பெண்டும் எைக் பகட்டுப்பபாராடுகிறாள். இரண்டாெது திருமைத்தில் உடன்பாடு இல்லா விஜய் குழந்த தய சமாளிக்க என்ை வசய்கிறான். அந் க் குழந்த க்குத் ாயாக மல்லி எப்படி ெந்து பசருகிறாள் என்பத விறுவிறுப்பாைசம்பெங்கள் திருப்பங்கபளாடு சுொரஸ்யமாக வசால்கிறது மல்லி. மிகுந் வபாருட்வசலவில் இத்வ ாடதர சரிகமா நிறுெைம் சார்பில்திருமதி.B.R.விஜயலட்சுமி யாரிக்கிறார். விஜய், நிகி ா,பபபி ராஹிலா,மாஸ்டர் நிதிஷ், பூர்ணிமா பாக்கியராஜ், ம ன்பாப், ப வ்ஆைந்த், சாய்ராம், வெங்கட், கிருத்திகா, நளினி, பாரதிபமாகன், ஐசக், மற்றும் பலமுன்ைனி நடிகர்கள் நடித்திருக்கின்றைர்.
திதரக்கத : மாரிமுத்து
ெசைம் : மருதுசங்கர்
ஒளிப்பதிவு : அகிலன்
இதச : ரன்
இயக்குநர் : மணிபாரதி
பதடப்பாக்கம் : நீடா.பக.சண்முகம்

பதடப்பாக்கத் தலதம : ப்ரின்ஸ் இம்மானுபெல்