நடிகர் சங்கத்தின் செயற்குழு கூட்டம், நடிகர் சங்கத் தலைவர் நாசர் தலைமையில் இன்று கூடுகிறது

நடிகர் சங்கத்தின் செயற்குழு கூட்டம், நடிகர் சங்கத் தலைவர் நாசர் தலைமையில் இன்று கூடுகிறது
நடிகர் சங்கத்தின் செயற்குழு கூட்டம், நடிகர் சங்கத் தலைவர் நாசர் தலைமையில் இன்று கூடுகிறது

நடிகர் சங்கத்தின் செயற்குழு கூட்டம், நடிகர் சங்கத் தலைவர் நாசர் தலைமையில் இன்று கூடுகிறது

புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நிர்வாகிகள் அனைவரும் இன்று பதவி ஏற்கவுள்ளனர்