9 இடங்களில் அங்காடிகள் செயல்பட நாளை முதல் அனுமதி இல்லை

9 இடங்களில் அங்காடிகள் செயல்பட நாளை முதல் அனுமதி இல்லை
9 இடங்களில் அங்காடிகள் செயல்பட நாளை முதல் அனுமதி இல்லை
9 இடங்களில் அங்காடிகள் செயல்பட நாளை முதல் அனுமதி இல்லை

சென்னை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் பொதுமக்கள் அதிகம் கூடும் மார்க்கெட் மற்றும் வணிக வளாகங்கள் அமைந்துள்ள 9 இடங்களில் அங்காடிகள் செயல்பட நாளை முதல் அனுமதி இல்லை