அயோத்தி ராமர் கோவில் கட்டுமான பணிக்கு இதுவரை ரூ.2,100 கோடி வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளது

அயோத்தி ராமர் கோவில் கட்டுமான பணிக்கு இதுவரை ரூ.2,100 கோடி வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளது
அயோத்தி ராமர் கோவில் கட்டுமான பணிக்கு இதுவரை ரூ.2,100 கோடி வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளது கோவில் கட்டுவதற்கான நிதி வசூலில், நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கை விட ரூ.1,000 கோடி அதிகமாக நிதி வசூல் - அறக்கட்டளை

அயோத்தி ராமர் கோவில் கட்டுமான பணிக்கு இதுவரை ரூ.2,100 கோடி வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளது

கோவில் கட்டுவதற்கான நிதி வசூலில், நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்கை விட ரூ.1,000 கோடி அதிகமாக நிதி வசூல் - அறக்கட்டளை