யூடியூபர் சாட்டை துரைமுருகனுக்கு 15 நாள் நீதிமன்ற காவல்

யூடியூபர் சாட்டை துரைமுருகனுக்கு 15 நாள் நீதிமன்ற காவல்
யூடியூபர் சாட்டை துரைமுருகனுக்கு 15 நாள் நீதிமன்ற காவல்

யூடியூபர் சாட்டை துரைமுருகனுக்கு 15 நாள் நீதிமன்ற காவல் 

 

- கரூர் 2வது குற்றவியல் நீதிமன்றம்