##லால் சார் படம் முழுக்க என்னுடன் இருப்பார்.

##லால் சார் படம் முழுக்க என்னுடன் இருப்பார்.
##லால் சார் படம் முழுக்க என்னுடன் இருப்பார்.
##லால் சார் படம் முழுக்க என்னுடன் இருப்பார்.
##லால் சார் படம் முழுக்க என்னுடன் இருப்பார்.
##லால் சார் படம் முழுக்க என்னுடன் இருப்பார்.
##லால் சார் படம் முழுக்க என்னுடன் இருப்பார்.

##லால் சார் படம் முழுக்க என்னுடன் இருப்பார்.என்னுடைய ஒவ்வொரு உணர்வுகளிலும் கூடவே இருந்து பங்கேற்கும் கதாபாத்திரம்.அவரை நான் கட்டப்பா என்று தான் அழைப்பேன். உணர்வு,சண்டை,நடனம் எல்லாவற்றிலும் சிக்ஸர் அடிக்கிறார்..”- #சுல்தான் கார்த்தி. #Sulthan @Karthi_Offl #lal #SulthanFromApril2