"விதியை வெல்லும் மதியுடையாள்" #மாயோள் #Decteamworks 

"விதியை வெல்லும் மதியுடையாள்" #மாயோள் #Decteamworks 
"விதியை வெல்லும் மதியுடையாள்"  #மாயோள்  #Decteamworks 

"விதியை வெல்லும்   
       மதியுடையாள்" 

#மாயோள்  

#Decteamworks 

@rakshi_kr1 
@Ajaymanoj_mj @darmaduraijeeva @Vandysharma61 #santhoshmusical @KvMothi @Gautham_J @ProDharmadurai @SureshsuguPRO @decoffl