நடிகர் விஷால் அவர்கள் தனது பிறந்த நாளில் மெர்சி ஹோமில் உள்ள ஆதரவுற்ற முதியோர்களுக்கு உணவு வழங்கியும்

நடிகர் விஷால் அவர்கள் தனது பிறந்த நாளில் மெர்சி ஹோமில் உள்ள ஆதரவுற்ற முதியோர்களுக்கு உணவு வழங்கியும்
நடிகர் விஷால் அவர்கள் தனது பிறந்த நாளில் மெர்சி ஹோமில் உள்ள ஆதரவுற்ற முதியோர்களுக்கு உணவு வழங்கியும்
நடிகர் விஷால் அவர்கள் தனது பிறந்த நாளில் மெர்சி ஹோமில் உள்ள ஆதரவுற்ற முதியோர்களுக்கு உணவு வழங்கியும்
நடிகர் விஷால் அவர்கள் தனது பிறந்த நாளில் மெர்சி ஹோமில் உள்ள ஆதரவுற்ற முதியோர்களுக்கு உணவு வழங்கியும்
நடிகர் விஷால் அவர்கள் தனது பிறந்த நாளில் மெர்சி ஹோமில் உள்ள ஆதரவுற்ற முதியோர்களுக்கு உணவு வழங்கியும்

நடிகர் விஷால் அவர்கள் தனது பிறந்த நாளில் மெர்சி ஹோமில் உள்ள ஆதரவுற்ற முதியோர்களுக்கு உணவு வழங்கியும், சுரபி இல்லத்தில் கேக்வெட்டி குழந்தைகளுடன் உணவு அருந்தியும் மகிழ்ந்தார் அவர்களுடன் மக்கள் நல இயக்கத்தின் நிர்வாகிகளும் கலந்துக்கொண்டனர்.