நடிகர் பார்த்திபன் தன்னை கொலை செய்ய முயற்சி செய்ததாக பாடலாசிரியர் புகார்!

நடிகர் பார்த்திபன் தன்னை கொலை செய்ய முயற்சி செய்ததாக பாடலாசிரியர் புகார்!
நடிகர் பார்த்திபன் தன்னை கொலை செய்ய முயற்சி செய்ததாக பாடலாசிரியர் புகார்!
நடிகர் பார்த்திபன் தன்னை கொலை செய்ய முயற்சி செய்ததாக பாடலாசிரியர் புகார்!