#மகான்மகன்தாதா  #SonOfMahaan Presenting #DhruvVikram from #Mahaan  #DHRUVasDADA

#மகான்மகன்தாதா  #SonOfMahaan Presenting #DhruvVikram from #Mahaan  #DHRUVasDADA
#மகான்மகன்தாதா  #SonOfMahaan 

#மகான்மகன்தாதா 
#SonOfMahaan 

Presenting #DhruvVikram from #Mahaan  #DHRUVasDADA

#ChiyaanVikram
A @karthiksubbaraj Padam 
A @Music_Santhosh Musical 

@actorsimha @SimranbaggaOffc @vanibhojanoffl @7screenstudio @SonyMusicSouth @sooriaruna @proyuvraaj