இந்தியாவின் தலைநகரங்களின் பெயர்களை அள்ளித்தெரிக்கவிடும் குழந்தையின் வீடியோ