7.5% உள் ஒதுக்கீடு இந்தக் கல்வி ஆண்டிலேயே அமல்படுத்தப்படும் - அமைச்சர் ஜெயக்குமார்

7.5% உள் ஒதுக்கீடு இந்தக் கல்வி ஆண்டிலேயே அமல்படுத்தப்படும் - அமைச்சர் ஜெயக்குமார்
7.5% உள் ஒதுக்கீடு இந்தக் கல்வி ஆண்டிலேயே அமல்படுத்தப்படும் - அமைச்சர் ஜெயக்குமார்

7.5% உள் ஒதுக்கீடு இந்தக் கல்வி ஆண்டிலேயே அமல்படுத்தப்படும் - அமைச்சர் ஜெயக்குமார்