சென்னையில் உள்ள 'நமது புரட்சி தலைவி அம்மா' நாளிதழ் அலுவலகத்தில் நடத்தப்பட்ட சோதனைக்கு அதிமுக தலைமை கண்டனம்

சென்னையில் உள்ள 'நமது புரட்சி தலைவி அம்மா' நாளிதழ் அலுவலகத்தில் நடத்தப்பட்ட சோதனைக்கு அதிமுக தலைமை கண்டனம்
சென்னையில் உள்ள 'நமது புரட்சி தலைவி அம்மா' நாளிதழ் அலுவலகத்தில் நடத்தப்பட்ட சோதனைக்கு அதிமுக தலைமை கண்டனம்

சென்னையில் உள்ள 'நமது புரட்சி தலைவி அம்மா' நாளிதழ் அலுவலகத்தில் நடத்தப்பட்ட சோதனைக்கு அதிமுக தலைமை கண்டனம்