கோவாக்சின், கோவிஷீல்ட் தடுப்பூசிகளை கலந்து செலுத்தும் பரிசோதனை திட்டம்: டிசிஜிஐ அனுமதி

கோவாக்சின், கோவிஷீல்ட் தடுப்பூசிகளை கலந்து செலுத்தும் பரிசோதனை திட்டம்: டிசிஜிஐ அனுமதி
*கோவாக்சின், கோவிஷீல்ட் தடுப்பூசிகளை கலந்து செலுத்தும் பரிசோதனை திட்டம்: டிசிஜிஐ அனுமதி*

கோவாக்சின், கோவிஷீல்ட் தடுப்பூசிகளை கலந்து செலுத்தும் பரிசோதனை திட்டம்: டிசிஜிஐ அனுமதி