உங்கள் வீட்டில் உள்ள வயதானவர்களின் ஆசையை நிறைவேற்ற ஒரு அரிய வாய்ப்பு.

உங்கள் வீட்டில் உள்ள வயதானவர்களின் ஆசையை நிறைவேற்ற ஒரு அரிய வாய்ப்பு.
உங்கள் வீட்டில் உள்ள வயதானவர்களின் ஆசையை நிறைவேற்ற ஒரு அரிய வாய்ப்பு.

உங்கள் வீட்டில் உள்ள வயதானவர்களின் ஆசையை நிறைவேற்ற ஒரு அரிய வாய்ப்பு. 

Upload the video with #ChiyangalMovieContest hashtag and tag @production_kl @kalakkalcinema

@KarikalanKl @p_risha @VaigaraiBalan
@MuthamilRms @babukumar_dop
@PrakashMabbu @SureshChandraa
@ProRekha @DoneChannel1 @LahariMusic
@poomathi212