பொருளாதாரம் பழைய நிலைக்கு திரும்பிக் கொண்டிருக்கிறது - பிரதமர் மோடி

பொருளாதாரம் பழைய நிலைக்கு திரும்பிக் கொண்டிருக்கிறது - பிரதமர் மோடி
பொருளாதாரம் பழைய நிலைக்கு திரும்பிக் கொண்டிருக்கிறது - பிரதமர் மோடி

பொருளாதாரம் பழைய நிலைக்கு திரும்பிக் கொண்டிருக்கிறது - பிரதமர் மோடி

நீங்கள் கவனக்குறைவாக இருந்து, முகக் கவசம் அணியாமல் வெளியில் வந்தால், நீங்கள் உங்களுக்கும், உங்கள் குடும்பத்துக்கும், குடும்பத்தில் உள்ள  குழந்தைகள், முதியவர்களுக்கும் ஆபத்தை விளைவிக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம்: பிரதமர் மோடி அறிவுரை