நடிகர் விவேக் நினைவாக அவர் வாழ்ந்த சாலைக்கு "சின்னக் கலைவாணர் விவேக் சாலை" என பெயர் மாற்றம் செய்ய உ உத்தரவு

நடிகர் விவேக் நினைவாக அவர் வாழ்ந்த சாலைக்கு "சின்னக் கலைவாணர் விவேக் சாலை" என பெயர் மாற்றம் செய்ய உ உத்தரவு
நடிகர் விவேக் நினைவாக அவர் வாழ்ந்த சாலைக்கு "சின்னக் கலைவாணர் விவேக் சாலை" என பெயர் மாற்றம் செய்ய உ உத்தரவு

நடிகர் விவேக் நினைவாக அவர் வாழ்ந்த சாலைக்கு "சின்னக் கலைவாணர் விவேக் சாலை" என பெயர் மாற்றம் செய்ய உத்தரவு