தமிழகத்தில் பள்ளிகள் திறப்பது குறித்து பெரும்பாலானோர் பள்ளி திறக்க எதிர்ப்பு என தகவல்.

தமிழகத்தில் பள்ளிகள் திறப்பது குறித்து பெரும்பாலானோர் பள்ளி திறக்க எதிர்ப்பு என தகவல்.
தமிழகத்தில் பள்ளிகள் திறப்பது குறித்து பெரும்பாலானோர் பள்ளி திறக்க எதிர்ப்பு என தகவல்.

தமிழகத்தில் பள்ளிகள் திறப்பது குறித்து பெற்றோர்களிடம் கருத்துக்கேட்புக் கூட்டம் தொடங்கி நடந்து வருது. பெரும்பாலானோர் பள்ளி திறக்க எதிர்ப்பு என தகவல்.