வாக்களிப்பது நமது கடமை, நமது உரிமை...

வாக்களிப்பது  நமது கடமை,  நமது உரிமை...
வாக்களிப்பது நமது கடமை, நமது உரிமை... அணைவரும் வாக்களிப்போம் புரட்சி தளபதி @VishalKOfficial மக்கள் நல இயக்கம் #Election2021

வாக்களிப்பது 

நமது கடமை, 

நமது உரிமை...

அணைவரும் வாக்களிப்போம்

 

புரட்சி தளபதி @VishalKOfficial மக்கள் நல இயக்கம்

 

#Election2021 

 

@HariKr_official @VISHAL_SFC @VffVishal @johnsoncinepro @baraju_SuperHit @ajay_64403