மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கு கோகுல மக்கள் கட்சி தலைவர் எம். வி.சேகர் வேண்டுகோள்

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கு கோகுல மக்கள் கட்சி தலைவர் எம். வி.சேகர் வேண்டுகோள்
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கு கோகுல மக்கள் கட்சி தலைவர் எம். வி.சேகர் வேண்டுகோள்
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கு கோகுல மக்கள் கட்சி தலைவர் எம். வி.சேகர் வேண்டுகோள்

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கு கோகுல மக்கள் கட்சி தலைவர் எம். வி.சேகர் வேண்டுகோள்